Archiwum

Protokół Zgromadzenia Założycielskiego

Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej.

Dnia 12 października 2004 r. we Wschowie, przy Pl. Farnym 4 odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej zgodnie z załączoną listą założycieli.

Zgromadzenie otworzył pan Karol Muszkieta powitał zebranych i przedstawił powód założenia Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej, którym jest działalność na rzecz rozwoju i promocji kultury na naszym terenie a głównym celem jego działania będzie prowadzenie młodzieżowej orkiestry dętej i inne działania mające na celu wyłanianie i rozwijanie młodych talentów.

Następnie przedstawił propozycję porządku obrad Zgromadzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, protokolanta i komitetu założycielskiego,
 2. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.
 3. Zapoznanie z projektem statutu Stowarzyszenia.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia porządku obrad i wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, protokolanta i komitetu założycielskiego,
 • utworzenia Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej i uchwalenia statutu Stowarzyszenia,
 • Powołania komisji skrutacyjnej.
 • powołania Zarządu Stowarzyszenia,
 • powołania komisji rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • ustalenia składek członkowskich.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zamknięcie zgromadzenia.

 

Ad. 1. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zatwierdziło porządek obrad i dokonało wyboru przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta:

 1. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany :

Mieczysław Leśniczak

 1.  Na Protokolanta wybrano:

Eugeniusza Dzięcielewskiego.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano komitet założycielski w osobach:

 1. Karol Muszkieta
 2. Halina Drgas
 3. Dominik Olejniczak

Ad.2 Przewodniczący stwierdził, iż zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolność do podejmowania uchwał.

Ad.3 Ze statutem zapoznał wszystkich zebranych Pan Karol Muszkieta, następnie podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia i przyjęciu Statutu. Za powzięciem uchwały głosowało 18 uczestników Zgromadzenia, co oznacza, iż Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.4 Do komisji skrutacyjnej zostały zaproponowane następujące osoby:

 1. Pani Alicja Swat – przewodnicząca komisji
 2. Pan Stanisław Walner – członek
 3. Pan Dariusz Kociubiński – członek, w głosowaniu jawnym uczestnicy zgromadzenia jednogłośnie podjęli uchwałę o powołaniu komisji skrutacyjnej w w/w składzie.                                                 Ad.5. Następnie Przewodniczący zaproponował wybory Zarządu i Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. Do Zarządu zaproponowano następujące osoby:
 1. Pan Karol Muszkieta
 2. Pani Halina Drgas
 3. Pan Dominik Olejniczak
 4. Pani Marta Małkus
 5. Pan Andrzej Szczudło,
 6. Anna Muszkieta -Sierota

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, komisja skrutacyjna stwierdziła iż w głosowaniu wzięło udział 18 osób, zgodnie z liczbą uzyskanych głosów w wyniku głosowania  do Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby:

 1. Pan Karol Muszkieta
 2. Pani Halina Drgas
 3. Pan Dominik Olejniczak
 4. Pani Marta Małkus
 5. Pan Andrzej Szczudło

– do komisji rewizyjnej w tym samym trybie zaproponowano osoby:

 1. Pan Mieczysław Guzewicz,
 2. Pan Mirosław Paliszewski,
 3. Pani Beata Szawulak,

W wyniku głosowania tajnego w/w osoby weszły w skład komisji rewizyjnej.

Następnie po dyskusji dotyczącej wysokości składek członkowskich, uczestnicy Zgromadzenia podjęli uchwałę  o wysokości składek członkowskich.

Na tym zgromadzenie założycielskie zakończono.

Statut stowarzyszenia – tekst jednolity po zmianach 2012